​Algemene Voorwaarden Licenties Interactive Studios B.V. / EasyInvite

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze Algemene voorwaarden maken deel uit van elk aanbod, offerte en elke overeenkomst van Interactive Studios B.V. / EasyInvite hierna te noemen EasyInvite, en wederpartij. Voordat een overeenkomst wordt gesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij ter beschikking gesteld.

1.2. Er kan alleen uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen van deze algemene voorwaarden worden afgeweken.

1.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. Indien een of meerdere van deze bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. EasyInvite en wederpartij zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigden bepalingen overeenkomen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk tot doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2. Offertes en oriënterende gesprekken

2.1. Een offerte en oriënterende communicatie aangaande een overeenkomst zijn vrijblijvend en verplichten wederpartij tot niets.

2.2. Prijzen voor EasyInvite staan op de EasyInvite website.

2.3. Prijzen kunnen in de toekomst wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen worden zichtbaar op de website.

2.4. Deze algemene voorwaarden maken te allen tijde deel uit van de overeenkomst. Bepalingen of voorwaarden gesteld door wederpartij die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor EasyInvite alleen bindend indien en voor zover deze door EasyInvite uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Het gebied van de overeenkomst wordt bepaald door de in de offerte of het contract opgenomen omschrijving van de werkzaamheden, inclusief de wijzigingen die naderhand in overleg worden aangebracht. De eventuele kosten van een wijziging zullen in overleg met wederpartij worden doorberekend en schriftelijk worden bevestigd. Wederpartij is gehouden EasyInvite tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de correcte uitvoering van de overeenkomst van belang kan zijn.

Artikel 3. Aanvaarding van de overeenkomst

3.1. Wederpartij neemt de voorwaarden expliciet aan te nemen tijdens het registratie proces voor een EasyInvite account.

3.2. EasyInvite houdt zich het recht voor een overeenkomst te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor EasyInvite onaanvaardbaar maken. Deze weigering kan alleen binnen twee weken na aanvaarding door EasyInvite.

3.3. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. EasyInvite is in dat geval gerechtigd de overeengekomen vergoeding voor haar werkzaamheden aan te passen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. EasyInvite zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft EasyInvite het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3. Wederpartij is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt wederpartij er zorg voor dat alle gegevens, waarvan EasyInvite aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan EasyInvite worden verstrekt.

4.4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan EasyInvite zijn verstrekt heeft EasyInvite het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen.

4.5. Een licentie is niet overdraagbaar aan derden

Artikel 5. Duur van een licentie

5.1. Licenties zijn tot 6 maanden na aanschaf geldig.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

6.1. Alle betalingen dienen vooraf te geschieden.

6.2. Alle door EasyInvite genoemde bedragen zijn exclusief BTW en andere heffingen van de overheidswege.

6.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht EasyInvite niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6.4. EasyInvite kan voor het door wederpartij verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan wederpartij of een schriftelijke factuur afhankelijk van wat is overeengekomen met wederpartij.

6.5. De betalingstermijn voor door EasyInvite verzonden facturen bedraagt 30 dagen na de factuurdatum.

6.6. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door EasyInvite.

6.7. Bij een niet tijdige betaling is wederpartij, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

6.8. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van wederpartij wordt gelegd, wederpartij overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

6.9. Bezwaren tegen declaraties dienen uiterlijk binnen twee weken na de betaaldatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de directie van EasyInvite. Ingediende bezwaren schorten de betalingsverplichting(en) niet op.

Artikel 7 Tekortkoming

7.1. Wanneer er onverhoopt een onjuistheid zit in hetgeen EasyInvite ter beschikking gesteld heeft, moet wederpartij binnen vier (4) weken na de dag van oplevering de tekortkoming schriftelijk aan EasyInvite kenbaar maken. Na deze vier (4) weken kan wederpartij geen rechten meer ontlenen aan de tekortkoming.

7.2. Nadat EasyInvite bekend is met de kwestie zal EasyInvite zo snel mogelijk een analyse aan wederpartij doen toekomen en de eventuele onjuistheid zo spoedig mogelijk oplossen.

7.3. Deze tekortkoming kan alleen betrekking hebben op het onderwerp dat partijen in de overeenkomst hebben afgesproken en waarvoor EasyInvite in redelijkheid verantwoordelijk voor kan zijn. En zo dus uitsluitend op de software en/of applicatie en/of website.

7.4. EasyInvite is niet verantwoordelijk voor het functioneren van de door wederpartij ingezette derden partijen zoals maar niet uitsluitend: app-store, hostingbedrijf, serverbedrijf of domeinregristatiebedrijf.

7.5. Tevens is EasyInvite niet verantwoordelijk voor het functioneren van de hard- en software van wederpartij alsmede de internetverbinding van wederpartij of eindgebruiker.

7.6. In de overeenkomst kan van bovenstaande bepalingen worden afgeweken.

Artikel 8. Aansprakelijkheid schade

8.1. EasyInvite aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.

8.2. EasyInvite is slechts aansprakelijk jegens wederpartij (a) in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en dan uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, of (b) in het geval van een aan EasyInvite toerekenbare onrechtmatige daad waarbij schade of lichamelijk letsel aan personen is toegebracht.

8.3. Iedere aansprakelijkheid van EasyInvite voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde

omstandigheden, diefstal, en schade wegens door EasyInvite gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst vormt.

8.4. De hoogte van enige vergoeding verschuldigd door EasyInvite krachtens de vorige artikelen zal worden vergoed is gemaximeerd op het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van EasyInvite ter zake uitgekeerd wordt, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid voor de totale schade die

voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door wederpartij aan EasyInvite is betaald.

8.5. EasyInvite is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat EasyInvite is uitgegaan van door wederpartij verstrekte onjuistheden en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor EasyInvite kenbaar behoorde te zijn.

8.6. Wederpartij vrijwaart EasyInvite voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan wederpartij toerekenbaar is tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van EasyInvite.

Artikel 9. Overmacht

9.1. EasyInvite kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade ten gevolge van het niet nakomen van haar verplichtingen in geval van overmacht.

9.2. Onder overmacht wordt in dit geval verstaan: iedere omstandigheid waarmee ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon worden gehouden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door wederpartij kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen bij EasyInvite. Voorts wordt onder overmacht verstaan de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan EasyInvite afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens EasyInvite voldoet, tenzij zulks aan EasyInvite verwijtbaar is.

9.3. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt heeft wederpartij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang middels een aangetekende brief te ontbinden.

Artikel 10. Opschorting en beëindiging van de overeenkomst

10.1. EasyInvite is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, waaronder maar niet uitsluitend: het niet tijdig voldoen van declaraties.

- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen.

- wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

10.2. Tevens kan EasyInvite elke licentie op een product van EasyInvite schriftelijk met onmiddellijke ingang beëindigen, wanneer wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van wederpartij is ingediend, of indien wederpartij zijn/haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.

Ook kan EasyInvite de licentie op een product van EasyInvite met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen opzeggen wanneer EasyInvite wordt ingezet om zogenaamde ongewenste emails met reclameboodschappen of links naar websites met deze boodschappen (SPAM) te versturen. In dat geval vindt geen restitutie van het betaalde licentiebedrag plaats. Eventuele schade welke voortvloeit uit het versturen van deze SPAM zal verhaald worden op de wederpartij.

10.3. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

10.4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft EasyInvite het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat deze gegevens wel zijn verstrekt.

10.5. Voorts is EasyInvite bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

10.6. Indien uit door de wederpartij na aanvaarding verstrekte informatie blijkt dat uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet mogelijk is of dat deze informatie een wezenlijk ander karakter aan de overeenkomst geeft, is EasyInvite gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel meerkosten in rekening te brengen voor de werkzaamheden die afwijken van hetgeen is geoffreerd. EasyInvite is ook in dat geval gerechtigd de aan de overeenkomst bestede uren in rekening te brengen tegen het door haar gehanteerde standaardtarief met een toeslag van 50% per uur. EasyInvite is na ontbinding door wederpartij niet verplicht enige tot dan toe vervaardigde materialen of (concept-)adviezen te verstrekken aan wie dan ook.

10.7. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van EasyInvite op wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien EasyInvite de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 11. Intellectueel Eigendom

11.1. Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de producten en/of diensten als mede licenties software, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, programmatuur, en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen EasyInvite en wederpartij, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij EasyInvite. Het hebben van een licentie op een van de producten en/of diensten van EasyInvite strekt niet tot enige overdracht van rechten van intellectuele eigendom.

11.2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden in deze algemene voorwaarden verstaan: alle intellectuele eigendomsrechten en daaraan verwante rechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, ontwerprechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow, domeinnamen en aanverwante rechten.

11.3. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk nader worden toegekend. Indien het wederpartij toegestaan is het materiaal te publiceren, ziet EasyInvite af van enig recht op naamsvermelding bij publicatie van deze materialen.

Artikel 12. Geheimhouding

12.1 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, een der partijen gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, dan zal zij hier aan voldoen.

Artikel 13. Klachtenregeling

13.1. Wanneer wederpartij een klacht heeft over de werkzaamheden van EasyInvite kan zij daarover een klacht indienen bij EasyInvite.

13.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven per e-mail aan EasyInvite worden kenbaar gemaakt op het e-mailadres: info@easyinvite.me

13.3. Bij EasyInvite ingediende klachten worden zo snel mogelijk beantwoord.

Artikel 14. Terugbetalen

14.1 Mocht de wederpartij niet tevreden zijn over het gebruik van EasyInvite, dan zal EasyInvite via verschillende mogelijkheden proberen de ontevredenheid tegemoet te komen. In het uiterste geval kan dit een terugbetaling betekenen.

14.2 In het geval dat er een terugbetaling moet plaatsvinden, dan gebeurd dat binnen 30 dagen, maar meestal zo snel mogelijk.

Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

15.1. EasyInvite behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. EasyInvite zal kenbaar maken wanneer er wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn aangebracht.

15.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan wederpartij, doch alleen indien de betreffende overeenkomsten strekken tot dienstverlening gedurende een periode van twaalf maanden of langer.

15.3. Indien wederpartij een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 16. Recht en Geschillen

16.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen EasyInvite en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

16.2. Mochten er geschillen naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch.

Artikel 17. Overige bepalingen

17.1. In afwijking van artikel 6:225 lid 2 BW is EasyInvite niet gebonden aan door wederpartij bij aanvaarding aangebrachte wijzigingen in de overeenkomst, zelfs niet wanneer deze wijzigingen slechts op ondergeschikte punten afwijkt van de door EasyInvite aangeboden overeenkomst.

17.2. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "schriftelijk", mag ook gebruik worden gemaakt van elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij wederpartij.

17.3. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of algemene voorwaarden aan. In een dergelijke situatie zullen EasyInvite en wederpartij ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als (rechtens) mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en/of algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

17.4. EasyInvite krijgt niet automatisch toestemming om naam en logo van de wederpartij te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten van EasyInvite, tenzij anders overeengekomen.

17.5. De door EasyInvite ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door wederpartij.

17.6. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

17.7 EasyInvite is verantwoordelijk voor het verzenden van de e-mails die wederpartij wil versturen, maar garandeert niet dat e-mails aankomen. Specifieke mailclient en mailserver instellingen kunnen bijvoorbeeld voorkomen dat mail aankomt.

Artikel 18. Adres

Interactive Studios B.V. / EasyInvite

Huisbergenweg 6B

5249 JR Rosmalen